ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Накнада за прикључење новог објекта на дистрибутивну мрежу и повећање прикључне снаге постојећег објекта обухвата:

 

РЕДОСЛИЈЕД РАДЊИ ОД ЗАХТЈЕВА ДО ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА НОВОГ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

 

ПРЕТХОДНА РАДЊА:

 • општински орган надлежан за урбанизам и просторно уређење, уколико за тим постоји потреба, подноси захтјев за издавање сагласности на локацију, а у функцији реализације захтјева странке за издавање урбанистичке сагласности;
 • у прилогу је потребно доставити извод из катастарског плана - скицу предметне локације.

 

I)  ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТI

Обраћање новог крајњег купца

 • нови крајњи купац се обраћа надлежном дистрибутивном предузећу са захтјевом за издавање електроенергетске сагласности;
 • прилогу захтјева нови крајњи купац је дужан приложити:
  • овјерену копију пројектне документације за објекат за који је потребно обезбједити услове за прикључење на електродистрибутивну мрежу;
  • урбанистичку сагласност издату од надлежног општинског органа;
  • личну карту власника или опуномоћеног лица уз матичне податке о правном лицу у чије име је овлаштен да поднесе захтјев (матични број из рјешења о регистрацији предузећа, ЈИБ, ПИБ).

Обавезе дистрибутера по захтјеву за издавање електроенергетске сагласности

 • у року остављеном чланом 21. став (1) Општих услова (30 дана од дана подношења захтјева) дистрибутер је дужан одговорити на захтјев новог крајњег купца. У том времену је потребно:
  • сагледати потребне техничке услове за прикључење објекта крајњег купца;
  • сачинити предрачун трошкова обраде захтјева и издавања електроенергетске сагласности
 • доставити купцу предрачун који је подносилац захтјева обавезан платити
 • након сагледавања техничких услова за прикључење, дистрибутер је у обавези израдити пројектну документацију за изградњу прикључка.

Крајњи купац, уз доказ о извршеној уплати, преузима рјешење о издавању електроенергетске сагласности, чиме је окончан први корак у поступку прикључења објекта новог крајњег купца.

 

II) ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРИКЉУЧЕЊУ

Обавезе новог крајњег купца

 • Након што се, у складу са наведеним у рјешењу о издавању електроенергетске сагласности, стекну услови за прикључење објекта, крајњи купац се обраћа дистрибутеру са захтјевом за закључивање уговора о прикључењу;
 • уз захтјев, купац је дужан приложити одобрење за грађење издато од надлежног општинског органа.

Обавезе дистрибутера

 • потребно је утврдити трошкове изградње прикључка у складу са израђеном пројектном документацијом;
 • у складу са методологијом за утврђивање накнаде за прикључење на електродистрибутивну мрежу, утврдити износ трошкова накнаде за обезбјеђивање услова за прикључење;
 • дистрибутер купцу нуди закључивање уговора о прикључењу, користећи типски образац уговора;
 • након што дистрибутер и нови крајњи купац закључе уговор о прикључењу, те купац приложи доказе о измиреним обавезама по предрачунима за трошкове изградње прикључка и накнаде за обезбјеђивање услова за прикључење на електродистрибутивну мрежу, а све у складу са одредбама члана 39. Општих услова (50% обрачунатог износа у року од осам дана од дана закључивања уговора, а остатак према динамици радова), почиње се са изградњом прикључка (члан 42. став (3) Општих услова)

 

III)  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НОВОГ КРАЈЊЕГ КУПЦА

Oбавезе новог крајњег купца

 • по завршеној изградњи прикључка крајњи купац подноси захтјев за прикључење;
 • уз захтјев за прикључење, крајњи купац је дужан обавезно приложити потврду о исправности инсталација издату од стране овлаштеног лица (члан 33. став (1), тачка в) општих услова) или одобрење за употребу.
 • при подношењу захтјева купац закључује уговор о снабдијевању и приступу електродистрибутивној мрежи.

Обавезе дистрибутера

 • дистрибутер закључује уговор о снабдијевању/приступу електродистрибутивној мрежи са купцем који је поднио захтјев за прикључење објекта;
 • уз уговор о снабдијевању, дистрибутер/снабдјевач је обавезан купца упознати са политиком наплате и политиком обуставе и ограничења у испоруци електричне енергије;
 • након што у року утврђеном чланом 34. Општих услова, дистрибутер изврши прикључење објекта, обавезан је купцу издати декларацију о прикључку чији су елементи утврђени чланом 35. став (1) Општих услова.

 

НАПОМЕНА
 • Нови крајњи купац, у вријеме градње објекта, у складу са одредбама члана 30. Општих ослова, има право на прикључак градилишта, који може, а не мора бити дио трајног прикључка објекта.
 • За градњу градилишног прикључка, крајњи купац је у обавези прибавити електроенергетску сагласност, те закључити уговор о прикључењу којим се, у случају да је ријеч о прикључку који је дио будућег трајног прикључка, утврђују опрема, радови и вриједност градилишног прикључка, како би били узети у обзир при обрачуну трошкова градње сталног прикључка.
 • При закључивању уговора о прикључењу за градилишни прикључак, не обрачунава се накнада за обезбјеђивање услова за прикључење.

 

КОРАЦИ У ПОСТУПКУ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

 

1. САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ

Издаје се на захтјев органа управе надлежног за издавање услова за уређења простора.

Користи се у поступку издавања урбанистичке сагласности.

 

2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ

Издаје се на захтјев власника објекта или инвеститора и користи се у поступку добијања одобрења за грађење.

Постоје стандардни обрасци Захтјева као и Електроенергетске сагласности која се издаје у форми Рјешења.

 

3. УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ

Након изградње објекта, а прије изградње прикључка, власник или инвеститор је дужан склопити са надлежним дистрибутером Уговор о прикључењу у коме ће разјаснити све надлежности око прикључка (од израде објекта до прикључења објекта).

 

4. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Након изградње прикључка, а прије прикључења објекта инвеститор је дужан поднијети Захтјев за прикључење на стандардном обрасцу.

Дистрибутер је дужан припремити Уговоре о снабдијевању и приступу мрежи.

 

5. УГОВОРИ О СНАБДИЈЕВАЊУ И ПРИСТУПУ МРЕЖИ

Потписују се са сваким потрошачем након поднешеног Захтјева за прикључење.

 

6. ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИКЉУЧЕЊУ

У декларацији се уносе подаци о прикључењу и сваком мјерном мјесту. Издаје се крајњем купцу електричне енергије појединачно за свако мјерно мјесто, а дистрибутеру служи као дио базе података.

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. TЈ БИЈЕЉИНА
 2. ТЈ УГЉЕВИК
 3. ТЈ ЗВОРНИК
 4. ТЈ БРАТУНАЦ
 5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ

Службени мејл (интерно)

Службени мејл (екстерно)